1. Świetlica czynna jest w godzinach od 6:45 do 17:00.
  1. Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane tylko przez osoby upoważnione, które zostały wskazane w karcie zapisudo świetlicy lub na podstawie jednorazowych pisemnych oświadczeń rodziców (opiekunów prawnych) z podaniem daty, godziny wyjścia i podpisem rodziców (opiekunów prawnych).
  1. Rodzice /prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru są zobowiązane do niezwłocznego odbioru dziecka ze świetlicy w momencie przybycia do placówki. Przybycie po dziecko jest równoznaczne z możliwością zapewnienia opieki, tym samym nie ma możliwości wydłużania pobytu dziecka pod opieką świetlicy. 
  1. Trzykrotne spóźnienie się rodzica (opiekuna prawnego) po odbiór dziecka spowoduje rozmowę z kierownikiem świetlicy. Ze względu na naruszenie dyscypliny pracy świetlicy, w dalszej konsekwencji dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do świetlicy.
  1. Dzieci, które danego dnia zostały odebrane przez rodziców bądź opiekunów nie mogą ponownie przebywać w świetlicy. Dotyczy to również dzieci, które posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne opuszczenie świetlicy. 

"...Dzieci są bezbronne, słabe i zależne; są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei. Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym wysiłkiem, życie radosne i spokojne, aby mogły uczyć się bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać doświadczenia..."

"Konwencja o Prawach Dziecka" z dnia 20 XI 1989 roku.

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6.45 do 17.00

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu działa aktywnie świetlica szkolna wspomagająca pracę placówki, zapewniając dzieciom opiekę przed lekcjami i po lekcjach. Świetlica jest miejscem, gdzie prowadzimy działania wspierające  wszechstronny rozwój dziecka, wzbogacamy wiedzę o otaczającym świecie, zapewniamy pomoc w nauce, odpoczynek, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a  także z wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole. Wdrażamy naszych wychowanków do kulturalnego i higienicznego trybu życia.

Dużą wagę przywiązujemy do zaspakajania potrzeby aktywności i działania, stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci, umiejętności manualnych, poznawczych i muzycznych dzieci. Twórczość dziecięcą prezentujemy poprzez ekspozycję na stronie internetowej szkoły lub dekorowanie sal.

Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, muzycznych, relaksacyjnych, taneczno-teatralnych, grach, konkursach i zabawach ruchowych w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym.

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznawać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać  zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

Nasza świetlica jest wyposażona  w zabawki, sprzęt, gry, pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.

Życzymy dzieciom miłego pobytu, a rodzicom zadowolenia ze współpracy.
Wychowawcy świetlicy.