Założenia ogólne :
Program jest skierowany do uczniów i absolwentów SP nr 9. Młodzi wolontariusze podejmują działania skierowane na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi w środowisku szkolnym i lokalnym. Wolontariuszem może zostać każdy, kto wykazuje się chęcią działania i właściwą postawą moralną. Klub zostaje powołany w szkole. Opiekunem klubu jest nauczyciel, zarząd stanowią uczestnicy.

 Cele programu :
- propagowanie idei wolontariatu,

- rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,

- zwiększenie społecznego zaangażowania dzieci i młodzieży w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

- umożliwianie młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

- nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pomocową.

 

Obszary działania
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,

- podejmowanie działań na rzecz dzieci młodszych i chorych : czytanie bajek w przedszkolach, odwiedzanie chorych i niepelnosprawnych,

- zbiórki pieniężne na rzecz dzieci potrzebujących pomocy materialnej – uczestnictwo w akcjach fundacji „Dziewczynka z zapałkami”, „Góra grosza”, „Mikołajki”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

- działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

 Formy działania :
- spotkania w szkole,

- szkolenia, warsztaty (również wyjazdowe),

- praca w terenie,

- wymiana doświadczeń z innymi klubami.

 

spotkania Klubu - czwartek godz. 14.30-15.15

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.