Perspektywa budynku szkoły

Jesteśmy jedną z najstarszych szkół w mieście - kameralną placówką publiczną z oddziałami integracyjnymi  (od 2007r.).  Nauczamy  od  ponad 70  lat  -  od 20 października 1945 roku. Pomimo, że budynek szkoły pamięta jeszcze czasy przedwojenne i pochodzi z 1938r., to mówią o nas „stara szkoła z młodą duszą”.

Dziś nawiązujemy do najlepszych tradycji. Dbamy o ceremoniał i wypracowane tradycje oraz tworzymy własne, nowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Usytuowani jesteśmy w spokojnym i bezpiecznym miejscu, z dala od miejskiego gwaru, wśród rozległych terenów zielonych.

Posiadamy dobrze rozwiniętą bazę m.in. 16 sal dydaktycznych, w tym pracownię komputerową. Sale lekcyjne są wyremontowane i wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne. W bibliotece szkolnej znajduje się czytelnia z Centrum Multimedialnym. Dysponujemy 2 salami gimnastycznymi. W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w 2012 r. powstał plac zabaw.

Stwarzamy warunki sprzyjające holistycznemu rozwojowi dziecka w atmosferze bezpieczeństwa i przyjaznym klimacie. Wszystkie działania, które podejmujemy, także te we współpracy ze społecznością szkolną i partnerami, ukierunkowane są na potrzeby ucznia i umożliwienie mu osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości.

Nasi uczniowie już od klasy I uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Korzystają z lodowiska (kl. I-VI) oraz basenu (kl. III).

Systematyczne osiągnięcia sportowe i przedmiotowe, programy stypendialne Prezydenta Wrocławia (2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) oraz kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień „Zdolny Śląsk” (2012, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022) otrzymywane przez wychowanków, potwierdzają skuteczność wdrażanego przez nas „Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień”.

W oddziałach integracyjnych oraz realizując edukację włączającą w oddziałach ogólnodostępnych, wspomagamy rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W celu niwelowania deficytów rozwojowych u dzieci świadczymy także szeroką gamę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć wspomagających: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, biofeedbacku, terapii tomatis.

Zapewniamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, społecznego i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych. Od 1999 r. jesteśmy wiodącym ogniwem we „Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. Organizujemy wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe, wyjazdy na wycieczki szkolne, „zielone” i „białe” szkoły.

W 2014 r. dołączyliśmy do grona laureatów autorskiej akcji społecznej adresowanej do szkół podstawowych pod nazwą „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”.

Dbamy  o  bezpieczeństwo,   realizując   ogólnopolskie   programy   w   zakresie   bezpieczeństwa i profilaktyki: „Szkoła bez przemocy” (2007-2014), „Bezpieczne Wakacje” (2012-2014), „Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz wojewódzkie „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” (2006). W 2008r. zostaliśmy przyjęci do sieci „Szkół Promujących Ekorozwój”. Od roku 2020 wychowawcy klas I-V realizują w ramach godzin wychowawczych program "ABC Emaptii", uwrażliwiający naszych wychowanków na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnych.

W pierwszej edycji otrzymaliśmy certyfikaty "Szkoła z Klasą" (2003), "Szkoła z Klasą 2.0" (2011), "Uczniowie z Klasą" (2008), „Szkoła Myślenia” (2010) „W-F z klasą” (2014-2015), „Szkoła kreatywności i innowacyjności" (2015), "Modelowa Szkoła w Chmurze Microsoft" (2020, 2021, 2022).

Podejmujemy cykliczne i systematyczne działania nowatorskie. Realizujemy własne i pilotażowe programy międzynarodowe: „Destination Imagination”, „Dzieci dla klimatu”; ogólnopolskie i miejskie: „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Włączanie dzieci z zespołem Downa do edukacji w szkole masowej”, "Lekcje twórczości”, „Mistrzowie kodowania”, „Język maszyn”, „Tenis 10”, „Polska Akademia Dzieci”, „Uczeń w formie”, „Mały Mistrz”, "Klucz do przyszłości" i inne. Wdrażamy innowacje pedagogiczne m.in. według programu własnego z języka niemieckiego ze wspomaganiem komputerowym w kształceniu zintegrowanym "Niemiecki na co dzień" (w latach 2007-2009) oraz „Co-teaching – efektywna współpraca nauczycieli w klasie integracyjnej z dziećmi z zespołem Downa” na pierwszym etapie edukacyjnym (2014-2017), „Lekcje twórczości. Twórcze rozwiązywanie problemów” (2015-2022).

We współpracy z Fundacją „Promyk Słońca” realizowaliśmy rządowy program pilotażowy na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka „Wczesna i wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” (2005-2009). Na przestrzeni lat wdrażaliśmy także inne projekty systemowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. „Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD - asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole” (2010-2011), „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” (2011-2013), „Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” (2013-2014) oraz ogólnopolski projekt Instytutu Badań Edukacyjnych „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” (2011-2014).

Organizujemy bądź współorganizujemy liczne konkursy międzyszkolne m.in. „Wrocławski Międzyszkolny Konkurs z Języków Obcych - Język i obraz”, „Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny”, Konkurs Plastyczny „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”, Konkurs „Bezpieczeństwo na drodze”, Ogólnopolski Konkurs Kolęd w języku esperanto „KRISTNASKA KANTO 2012-2013”, EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ - EUROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ (2014).

W środowisku lokalnym postrzegani jesteśmy jako placówka przyjazna każdemu uczniowi, całej społeczności szkolnej i lokalnej oraz pełna inwencji z bogatą przestrzenią do działań twórczych. Nie ustajemy w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla stałego podnoszenia efektywności kształcenia i umożliwienia naszym wychowankom kompleksowego rozwoju na miarę swoich możliwości.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.