ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Świetlica szkolna działa na podstawie art. 105 ust.1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź.zm.)

Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych.

 • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest spełnienie kryteriów naboru, zapoznanie się z regulaminem świetlicy(dostępnym na stronie internetowej szkoły) oraz złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w wyznaczonym przez szkołę terminie: 

I nabór uczniów trwa od 23.05.2022r. do 24.06.2022r.

II nabór uczniów trwa od 22.08.2022r. do 26.08.2022r. (dodatkowy termin przeznaczony dla przyszłych pierwszoklasistów)

 • Druki Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są na portierni szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Kompletnie i czytelnie wypełniony dokument należy złożyć na portierni w wyznaczonym do tego miejscu oraz podanym terminie.

 

 • Jeżeli chodzi o klauzulę informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy – skrócona klauzula została zamieszczona na karcie zapisu dziecka do świetlicy, dlatego nie będzie zachodzić potrzeba przekazania osobnego dokumentu osobom upoważnionym. Klauzula będzie również dostępna w pobliżu miejsca,      
  z którego będzie odbierane dziecko. 

 

 • Rodzic/opiekun prawny, wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnejoświadcza, że podaje dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do świetlicy lub zostanie skreślone z listy. 
 • Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

- obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, którzy nie pozostają        na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;

- pracujących rodziców/prawnych opiekunów samodzielnie wychowujących dzieci;

- uczniowie, wobec których orzeczono niepełnosprawność;  

- uczniowie klas 1-3;

- uczniowie ze względu na szczególnie trudną sytuację społeczną.

 • Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej należy składać każdego roku szkolnego. 
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w składzie: kierownik świetlicy, dwóch wychowawców świetlicy.
 • Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców/prawnych opiekunów u kierownika świetlicy. 
 • W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności na zajęciach w świetlicy powyżej jednego miesiąca, uczeń zostaje skreślony z listy wychowanków świetlicy.
 • Godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzice/prawni opiekunowie będąmogli uzupełnić do 30.09.2022r. po zapoznaniu uczniów z planem lekcji oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. 
 • Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 31.08.2022r. 
 • Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie. 
 • Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem kierownika świetlicy, nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
 • Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazywana jest rodzicom/opiekunom prawnym osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Decyzja w zakresie odwołania jest ostateczna.