12.30 – 14.00

[Plik z przedmiotowymi zasadami oceniania z języka polskiego - do pobrania.]

 

1. Nauczanie języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 odbywa się według następujących programu: J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanego w szkole programu nauczania uwzględniającego tę podstawę. 

3. Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV–VIII) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli: 

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry 

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

4. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych, które stanowią część stopnia określonego w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (+, -). Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy – niedostateczną.

5. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja o nienapisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy z powodu nieobecności w szkole. „0” zostaje zamienione na ocenę po napisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy.  

6. Ocena okresowa (semestralna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych – uwzględnia przede wszystkim rozwój ucznia; wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy.

7. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne.

8. Zasady sprawdzania i oceniania postępów ucznia: 

 • ocenianie dydaktyczne – na podstawie wiadomości i umiejętności związanych z programem nauczania,
 • ocenianie społeczno-wychowawcze – wynikające ze stałej obserwacji dziecka (dotyczy m.in. wkładu pracy ucznia, jego zdolności, motywacji do uczenia się, stosunku do przedmiotu, aktywności na lekcjach, sytuacji środowiska, z którego pochodzi),
 • samoocena ucznia – dotyczy podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się, rozpoznawania słabych i mocnych stron. 

Ocena dydaktyczna ma znaczenie podstawowe, a ocena społeczno-wychowawcza i samoocena mogą ją podwyższyć lub obniżyć.  

9. Oceny z prac klasowych, testów i sprawdzianów wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

10. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

a) czytanie:

 • głośne, wyraziste, z akcentowaniem, intonacją, modulowaniem głosu, odpowiednim tempem,
 • ciche ze zrozumieniem; 

b) formy ustne: 

 • odpowiadanie na pytania, 
 • opowiadanie,
 • recytacja,
 • prezentacja;

c) formy pisemne: 

 • prace klasowe o tematyce związanej z lekturą, filmami, przedstawieniami teatralnymi, widowiskami telewizyjnymi, z życiem ucznia i jego środowiskiem,
 • sprawdziany – testy sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku 
  i literaturze,
 • kartkówki – obejmują materiał opracowany na nie więcej niż trzech ostatnich lekcjach,
 • zadania domowe,
 • dyktanda;

d) inne formy:

 • praca w grupie, 
 • aktywność na zajęciach,
 • udział w konkursach przedmiotowych,
 • zadania dodatkowe, np. gazetki, projekty długoterminowe.

11. Przy ocenie prac pisemnych bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) sposób ujęcia tematu i zakres jego rozwinięcia;

b) zachowanie formy wypowiedzi przyjętej lub narzuconej tematem pracy;

c) kompozycję;

d) język i styl wypowiedzi;

e) ortografię i interpunkcję;

f) estetykę i graficzny sposób zapisu (czytelność).

12. Zasady oceniania dyktanda ustala nauczyciel. Dopuszcza się ocenianie:

a) rozwojowe- nauczyciel sprawdza pracę, wyszczególnia błędy, następnie omawia je z uczniem,

b) sumujące - ocenę sumującą nauczyciel stosuje po utrwaleniu prawidłowej pisowni wyrazów 
z określonego zakresu. 

Kryteria:

0-1 błąd         bdb

2-3 błędy       db

4-5 błędów    dst

6-7 błędów    dop

Powyżej 7 błędów ndst

13. Wypowiedzi ustne oceniane są na podstawie kryteriów ustalanych przez nauczyciela.

14. Kartkówki i odpowiedzi ustne (sprawdzające wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich lekcji) mogą być niezapowiedzianymi formami kontroli. 

15. Prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i informacja o nich jest zapisywana w terminarzu lekcyjnym odpowiedniej klasy w Dzienniku Librus.

16. Po pracy klasowej, sprawdzianie czy teście przewidziana jest lekcja poświęcona ich omówieniu. 

17. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie (pracy klasowej) w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych jest zobowiązany napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

18. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany ją poprawić w ciągu dwóch tygodni.

19. Kryteria poszczególnych stopni:

Stopień szkolny

Kryteria przyznania oceny 

celujący

Uczeń: 

-      napisze w semestrze wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w tym przynajmniej połowę z nich na ocenę celującą

-      samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia 

-      prezentuje oryginalne w treści lub formie wykonane zadania, 
w tym zadania dodatkowe

-      biegle stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej

-      uczestniczy w konkursach z języka polskiego

bardzo dobry

Uczeń: 

-      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

-      sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do samodzielnego wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych ujętych w programie nauczania 

-      potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań 
i problemów w nowych sytuacjach 

dobry

Uczeń: 

-      nie opanował w pełni wiedzy określonej programem nauczania 

-      opanował przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe 

-      poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe  

dostateczny 

Uczeń:

-      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań programowych 

-      wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności 

dopuszczający

Uczeń:

-      ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym 

-      wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

niedostateczny

Uczeń: 

-      nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym 

-      braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

-      nawet z pomocą nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności 

-      w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauką przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu 

20. Procedury przekazywania uczniom i rodzicom wyników nauczania

a) Nauczyciele zapoznają uczniów z wynikami sprawdzianów i diagnoz na zajęciach lekcyjnych oraz omawiają mocne i słabe strony uczniów zgodnie ze specyfiką przedmiotu.

b) Wyniki diagnoz zewnętrznych są przekazywane rodzicom na zebraniach, konsultacjach lub poprzez Zeszyt informacji.Rodzice/ uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie wyników.

c) Prace uczniowskie (sprawdziany, testy, kartkówki) są do wglądu w szkole w obecności nauczyciela (na konsultacjach wynikających z planu lekcji szkoły oraz z terminarza zdarzeń szkolnych, po uprzednim umówieniu spotkania / po wcześniejszym zgłoszeniu) i nie mogą być zabierane do domu.

21. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

2) 30% - 49% - dopuszczający;

3) 50% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 89% - dobry; 

5) 90% - 99% - bardzo dobry; 

6) 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

22. Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu oraz inne oceny według decyzji nauczyciela. Każda ocena zostaje. Do każdej poprawy uczeń może przystąpić tylko raz.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.