12.30 – 14.00

[Plik z przedmiotowymi zasadami oceniania z języka polskiego - do pobrania.]

 

1. Nauczanie języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 odbywa się według następujących programu: J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanego w szkole programu nauczania uwzględniającego tę podstawę. 

3. Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV–VIII) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli: 

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry 

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

4. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych, które stanowią część stopnia określonego w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (+, -). Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy – niedostateczną.

5. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja o nienapisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy z powodu nieobecności w szkole. „0” zostaje zamienione na ocenę po napisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy.  

6. Ocena okresowa (semestralna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych – uwzględnia przede wszystkim rozwój ucznia; wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy.

7. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne.

8. Zasady sprawdzania i oceniania postępów ucznia: 

 • ocenianie dydaktyczne – na podstawie wiadomości i umiejętności związanych z programem nauczania,
 • ocenianie społeczno-wychowawcze – wynikające ze stałej obserwacji dziecka (dotyczy m.in. wkładu pracy ucznia, jego zdolności, motywacji do uczenia się, stosunku do przedmiotu, aktywności na lekcjach, sytuacji środowiska, z którego pochodzi),
 • samoocena ucznia – dotyczy podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się, rozpoznawania słabych i mocnych stron. 

Ocena dydaktyczna ma znaczenie podstawowe, a ocena społeczno-wychowawcza i samoocena mogą ją podwyższyć lub obniżyć.  

9. Oceny z prac klasowych, testów i sprawdzianów wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

10. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

a) czytanie:

 • głośne, wyraziste, z akcentowaniem, intonacją, modulowaniem głosu, odpowiednim tempem,
 • ciche ze zrozumieniem; 

b) formy ustne: 

 • odpowiadanie na pytania, 
 • opowiadanie,
 • recytacja,
 • prezentacja;

c) formy pisemne: 

 • prace klasowe o tematyce związanej z lekturą, filmami, przedstawieniami teatralnymi, widowiskami telewizyjnymi, z życiem ucznia i jego środowiskiem,
 • sprawdziany – testy sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku 
  i literaturze,
 • kartkówki – obejmują materiał opracowany na nie więcej niż trzech ostatnich lekcjach,
 • zadania domowe,
 • dyktanda;

d) inne formy:

 • praca w grupie, 
 • aktywność na zajęciach,
 • udział w konkursach przedmiotowych,
 • zadania dodatkowe, np. gazetki, projekty długoterminowe.

11. Przy ocenie prac pisemnych bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) sposób ujęcia tematu i zakres jego rozwinięcia;

b) zachowanie formy wypowiedzi przyjętej lub narzuconej tematem pracy;

c) kompozycję;

d) język i styl wypowiedzi;

e) ortografię i interpunkcję;

f) estetykę i graficzny sposób zapisu (czytelność).

12. Zasady oceniania dyktanda ustala nauczyciel. Dopuszcza się ocenianie:

a) rozwojowe- nauczyciel sprawdza pracę, wyszczególnia błędy, następnie omawia je z uczniem,

b) sumujące - ocenę sumującą nauczyciel stosuje po utrwaleniu prawidłowej pisowni wyrazów 
z określonego zakresu. 

Kryteria:

0-1 błąd         bdb

2-3 błędy       db

4-5 błędów    dst

6-7 błędów    dop

Powyżej 7 błędów ndst

13. Wypowiedzi ustne oceniane są na podstawie kryteriów ustalanych przez nauczyciela.

14. Kartkówki i odpowiedzi ustne (sprawdzające wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich lekcji) mogą być niezapowiedzianymi formami kontroli. 

15. Prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i informacja o nich jest zapisywana w terminarzu lekcyjnym odpowiedniej klasy w Dzienniku Librus.

16. Po pracy klasowej, sprawdzianie czy teście przewidziana jest lekcja poświęcona ich omówieniu. 

17. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie (pracy klasowej) w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych jest zobowiązany napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

18. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany ją poprawić w ciągu dwóch tygodni.

19. Kryteria poszczególnych stopni:

Stopień szkolny

Kryteria przyznania oceny 

celujący

Uczeń: 

-      napisze w semestrze wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w tym przynajmniej połowę z nich na ocenę celującą

-      samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia 

-      prezentuje oryginalne w treści lub formie wykonane zadania, 
w tym zadania dodatkowe

-      biegle stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej

-      uczestniczy w konkursach z języka polskiego

bardzo dobry

Uczeń: 

-      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

-      sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do samodzielnego wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych ujętych w programie nauczania 

-      potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań 
i problemów w nowych sytuacjach 

dobry

Uczeń: 

-      nie opanował w pełni wiedzy określonej programem nauczania 

-      opanował przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe 

-      poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe  

dostateczny 

Uczeń:

-      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań programowych 

-      wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności 

dopuszczający

Uczeń:

-      ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym 

-      wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

niedostateczny

Uczeń: 

-      nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym 

-      braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

-      nawet z pomocą nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności 

-      w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauką przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu 

20. Procedury przekazywania uczniom i rodzicom wyników nauczania

a) Nauczyciele zapoznają uczniów z wynikami sprawdzianów i diagnoz na zajęciach lekcyjnych oraz omawiają mocne i słabe strony uczniów zgodnie ze specyfiką przedmiotu.

b) Wyniki diagnoz zewnętrznych są przekazywane rodzicom na zebraniach, konsultacjach lub poprzez Zeszyt informacji.Rodzice/ uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie wyników.

c) Prace uczniowskie (sprawdziany, testy, kartkówki) są do wglądu w szkole w obecności nauczyciela (na konsultacjach wynikających z planu lekcji szkoły oraz z terminarza zdarzeń szkolnych, po uprzednim umówieniu spotkania / po wcześniejszym zgłoszeniu) i nie mogą być zabierane do domu.

21. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

2) 30% - 49% - dopuszczający;

3) 50% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 89% - dobry; 

5) 90% - 99% - bardzo dobry; 

6) 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

22. Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu oraz inne oceny według decyzji nauczyciela. Każda ocena zostaje. Do każdej poprawy uczeń może przystąpić tylko raz.