12.30 – 14.00

I. Główne założenia  

1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze dla uczniów w procesie uczenia się i nauczania, i być na to nakierowane (uczniowie wiedzą, czego będą się uczyć). 

2. Zadania stosowane w procesie oceniania powinny nakłaniać uczniów do stosowania zdobytej wiedzy 
w różnych aspektach; a uczeń poprzez uświadomienie sobie co umie, 

a czego jeszcze nie , powinien stać się czynnym uczestnikiem procesu oceniania. 

3. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia powinno się stworzyć okazję do zaprezentowania przez niego swojej wiedzy i umiejętności w różny sposób. 

4. Jasne i precyzyjne określenie zasad oceniania poszczególnych form aktywności oraz 

ustalania oceny semestralnej i rocznej (uczniowie wiedzą co i kiedy będzie podlegać ocenie, jakie są zasady oceniania oraz znają kryteria ocen). 

5. Informacje zdobyte w procesie oceniania powinny umożliwiać jak największą pewność wnioskowania 
o wiedzy i umiejętnościach ucznia. 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie rozumowań i wnioskowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki. 

6. Matematyczny sposób analizowania tekstów. 

7.Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie poznanej wiedzy 
w rozwiązywaniu zadań problemowych. 

8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i wkład pracy ucznia.

III. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

1.Formy aktywności: 

- sprawdziany 

- testy egzaminacyjne dla klas ósmych, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, 

- praca samodzielna na lekcji, 

- prace domowe, 

- aktywność na lekcji , 

- praca w grupie (projekty), 

- przygotowanie do lekcji, 

- udział w konkursach matematycznych.

- diagnozy (procentowo)

2.Częstotliwość oceniania: 

Formy aktywności

Częstotliwość w semestrze

Sprawdziany

po każdym dziale

Testy egzaminacyjne dla klas ósmych

w miarę potrzeb

Kartkówki

w miarę potrzeb

Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji

na bieżąco

Prace domowe

na bieżąco 

 

Określenie pojęć zgodne z WZO: 

► wypowiedzi pisemne: 

 • sprawdzian – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana i zapowiedziana
  z tygodniowym wyprzedzeniem, 
 • test – praca pisemna zawierająca zadania zamknięte lub zadania zamknięte i otwarte z zagadnień egzaminacyjnych,
 • kartkówka – niezapowiedziana lub zapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 lekcji, 
 • prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie stopniem.

► odpowiedzi ustne: 

 • odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji

3.Skala ocen: 

a) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i oceny roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

 • ocena celująca – 6 
 • ocena bardzo dobra – 5 
 • ocena dobra – 4 
 • ocena dostateczna – 3 
 • ocena dopuszczająca – 2 
 • ocena niedostateczna – 1 

b) Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu              w dzienniku elektronicznym: 

 • sprawdzian – 10 
 • testy egzaminacyjne dla klas ósmych – 5 
 • kartkówka – 5 
 • odpowiedzi ustne – 5
 • praca samodzielna na lekcji – 3
 • zadanie domowe – 3
 • praca projektowa– 5
 • konkurs - finał – 10
 • konkurs - etap szkolny – 5
 • aktywność na lekcji – 3
 • aktywność w formie dodatkowych zadań – 3

Aktywność na lekcji oceniana jest stopniem albo plusem. Trzy plusy to ocena bardzo dobra (5).

Za wszystkie inne formy aktywności, takie jak np. udział w konkursach matematycznych, rozwiązywanie zadań dodatkowych i inne, uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą (5), ocenę celującą (6), plusa lub kilka plusów w zależności od wcześniejszych ustaleń z nauczycielem. 

Ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną wystawia się z uwzględnieniem wyżej wymienionej wagi. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest jedynie średnią ocen bieżących. Liczy się praca ucznia w ciągu całego roku, jego zaangażowanie i wiedza. Średnia ważona jest jedynie bazą.

W przypadku wystawiania ocen półrocznych i rocznych ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach matematycznych kwalifikujących do finału na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

4. Kryteria ocen bieżących:

97% - 100% – celujący (6)

91% - 96% – bardzo dobry (5)

75% - 90% – dobry (4)

50% - 74% – dostateczny (3) 

31% - 49% – dopuszczający (2)

0% - 30% – niedostateczny (1)

Lub (do decyzji nauczyciela):

97-100% - celujący (6)

93% - 96% - bardzo dobry (5)

90% - 92% - bardzo dobry – (5-)

83% - 89% - dobry + (4+)

75% - 82% - dobry (4)

67% - 74% - dobry –  (4-)

58% - 66% - dostateczny + (3+)

50% - 57% - dostateczny (3)

44% - 49% - dostateczny – (3-)

37% - 43% - dopuszczający +  (2+)

30% - 36% - dopuszczający (2)

28% - 29% - dopuszczający –  (2-)

0% - 27% - niedostateczny (1)

5. Standardy edukacyjne

 

Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny bardzo dobrej oraz:

- napisze w semestrze wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w tym przynajmniej połowę z nich na ocenę celującą, 

- proponuje nietypowe rozwiązania zadań ora rozwiązuje zadania dodatkowe

- bierze udział w konkursach matematycznych i osiąga w nich sukcesy

Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dobrej oraz:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 
i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,

- samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,

- w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre,

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy

Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dostatecznej oraz:

- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy,

- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

- sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą,

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,

- poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,

- potrafi współpracować w grupie,

- wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w  przyswajaniu wiedzy

Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dopuszczającej oraz:

- opanował umiejętności  i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym zakresie,

- sprawdziany pisze na ocenę co najmniej dopuszczającą,

- przygotowuje się systematycznie do lekcji i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,

- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,

- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień lub w poszczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela,

- błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści

Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki w następnej klasie, 
- podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy pytań naprowadzających,

- w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe

Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie,

- wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień,

- nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań,

- nie radzi sobie z prostymi problemami,

- nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek,

- wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy

6. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w oparciu o przewidziany zakres materiału

 

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy V – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VII – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VIII – dokumenty wyd. GWO

IV. Zasady poprawiania ocen 

Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 

1. Wszystkie sprawdziany, kartkówki – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania.

2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. 

3. Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jego na lekcji, na której uczeń jest obecny. 

4. Poprawione sprawdziany oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 

5. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku: 

 • poprawioną ocenę ze sprawdzianu piszemy po łamanej np. ¼,
 • do wystawienia oceny półrocznej lub rocznej brane są pod uwagę obie oceny.

6. Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej musi być przeprowadzony w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tego sprawdzianu.

V. Ustalenia końcowe 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.

3.Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja 
o nienapisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy z powodu nieobecności w szkole. „0” zostaje zamienione na ocenę po napisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy. 

4. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 

5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – „np”. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. 

6. Aktywność na lekcji jest oceniana ,,plusami”. Za 3 zebrane „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

- częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

- poprawne rozwiązywanie zadań, 

- aktywną pracę w grupie, 

- wykonywanie zadań dodatkowych. 

7. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz wszystkie obszary aktywności podlegające ocenie (punkt II).

8. Wystawienie przewidywanej oceny półrocznej i rocznej regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w statucie szkoły. 10. Jeżeli przewidywaną oceną półroczną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie 4 tygodnie przed radą kwalifikacyjną. 

9.Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WZO.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.