[Plik z przedmiotowymi zasadami oceniania z informatyki - do pobrania.]

 

Cele oceniania
• Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce.
• Motywowanie ucznia do pracy poprzez informację zwrotną przekazywaną mu przez nauczyciela.
• Dostarczenie uczniowi, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, sukcesach i trudnościach ucznia.

Ocenie podlegają:

• ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem),
• odpowiedzi ustne (w tym posługiwanie się słownictwem tematycznym),
• odpowiedzi pisemne (kartkówki, sprawdziany),
• aktywność na zajęciach, wkład pracy, zaangażowanie
• zadania domowe
• prace dodatkowe (referaty, projekty),
• udział w konkursach.

Sprawdzian
Nauczyciel określa wcześniej zakres materiału, a termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem zapisuje w dzienniku elektronicznym.

Kartkówka
Obejmuje materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, może sprawdzać zadania domowe. Nie wymaga wcześniejszego zapowiedzenia.

Odpowiedź ustna
Obejmuje materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, może sprawdzać zadania domowe

 

Aktywność:
Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
• szybkość i trafność spostrzeżeń,
• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
• dzielenie się wiedzą, pomoc kolegom,
5 plusów = ocena bardzo dobra

Uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
• zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,
• nie przestrzega regulaminu pracowni,
• odmawia wykonania zadania,
5 minusów = ocena niedostateczna

 

Ocena uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Nauczyciel dostosowuje wymagania w zakresie form i metod pracy w stosunku do ucznia, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, m.in.:
• wydłużenie czasu wykonywania zadań,
• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na części,
• możliwość odczytania poleceń przez nauczyciela, dodatkowe tłumaczenie treści zadań,
• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie pytań pomocniczych

 

Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych
• Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie w semestrze (w tym brak zadania)
• Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji
• Prawo to nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i kartkówek.


Uzupełnianie zaległości
Dopuszcza się stosowanie w dzienniku zapisu „0” (zero) – jest to informacja o nienapisaniu przez ucznia sprawdzianu/kartkówki, bądź nie oddaniu pracy do oceny z powodu nieobecności.
• Uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy materiał w terminie 2 tygodni od daty wystawienia oceny bądź powrotu do szkoły.
• W przypadku braku uzupełnienia zaległości w wyznaczonym czasie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Zasady poprawiania ocen
• Uczeń ma prawo poprawić otrzymaną ocenę w przeciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia.
• Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy
• Poprawioną ocenę dopisuje się do poprzedniej
• Nauczyciel wpisuje drugą ocenę, nawet jeśli jest niższa od pierwszej
• Do wystawienia oceny półrocznej lub rocznej brane są pod uwagę obie oceny
• Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac, po zgłoszeniu takiej woli, u nauczyciela przedmiotu

 

Kryteria ocen bieżących
• niedostateczny - 0% – 30%
• dopuszczający - 31% – 49%;
• dostateczny - 50% – 74%
• dobry - 75% – 90%
• bardzo dobry - 91% – 99%
• celujący - 100% poprawnych odpowiedzi oraz rozwiązanie dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danej klasy.

 

Ogólne kryteria oceniania osiągnięć ucznia
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania informatyki/zajęć komputerowych w danej klasie,
• prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
• osiągnął sukcesy w konkursach informatycznych lub innych projektach związanych z przedmiotem;


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania informatyki/ zajęć komputerowych,
• sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości,
• swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań,
• dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje,
• posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych;


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności z informatyki/zajęć komputerowych określonych programem nauczania w danej klasie,
• poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
• poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym,
• umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu,
• zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej,
• sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki/zajęć komputerowych na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela,
• stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli,
• umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,
• umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe,
• popełnia liczne błędy merytoryczne;


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki/zajęć komputerowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki/zajęć komputerowych;· rozumie pytania i polecenia,
• zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania,
• wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane,
• poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe,
• potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności,
• popełnia liczne błędy merytoryczne;


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu,
• nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania,
• nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych,
• nie rozumie poleceń i pytań,
• nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody,
• nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego,
• nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym,
• w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne.


Zasady oceniania nie zawarte w PZO reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania.