Logo szkoły

[Plik z przedmiotowymi zasadami oceniania z geografii - do pobrania.]

 

CELE OCENIANIA W GEOGRAFII 

Geografia pomaga w rozumieniu świata współczesnego, a zwłaszcza zachodzących w nim przekształceń i przemian gospodarczych, społecznych i politycznych na kontynentach i w wybranych państwach. Wiedza geograficzna jest niezbędna uczniom w dalszej nauce i życiu pozaszkolnym. Przedmiotem oceny są: wiedza, umiejętności, postawa.

Cele ogólne oceniania w geografii: 

 • Rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosowaniu do wymagań programowych. 
 • Poinformowanie ucznia o poziomie jego umiejętności w zakresie geografii i postępach w tym zakresie. 
 • Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu geograficznym.
 • Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
 • Rozbudzanie zainteresowań ucznia przedmiotami przyrodniczymi. 
 • Wyrabianie przekonania o przydatności zdobytej wiedzy geograficznej w życiu codziennym. 
 • Mobilizacja do poszukiwań i własnych eksperymentów. 
 • Wdrażanie ucznia do samooceny swoich osiągnięć i wysiłku. 
 • Wdrażanie ucznia do uzasadnienia własnych postaw i poglądów. 
 • Dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów.

Szczegółowe cele oceniania w geografii:

Sprawdzanie stopnia zapamiętywania, zrozumienia, przyswajania, stosowania treści geograficznych: 

 • lokalizowanie miejsc na powierzchni Ziemi i orientowanie się w ich wzajemnym położeniu za pomocą map, 
 • opisywanie ruchów Ziemi i ich następstw, 
 • opisywanie współzależności między elementami środowiska naturalnego a działalnością człowieka,
 • opisywanie regionów świata i Polski, 
 • znajomości podstawowych faktów dotyczących treści kształcenia, 
 • znajomości terminów rozpoznawanych w kontekście,
 • znajomości prawidłowości geograficznych ułatwiających zrozumienie przyczynowości zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych.

Sprawdzanie stopnia umiejętności opanowania działań praktycznych

 • wykreślania profilów hipsometrycznych, 
 • obliczanie odległości rzeczywistej na podstawie skali (podziałki) mapy, 
 • obliczanie rozciągłości w stopniach i kilometrach na podstawie siatki kartograficznej oraz skali mapy, 
 • obliczanie różnicy czasu słonecznego, 
 • czytanie treści atlasu, 
 • czytanie wykresów klimatycznych i ich interpretacja, czytanie map hipsometrycznych, formacji roślinnych, krajobrazowych, gospodarczych − przedstawianie danych statystycznych w postaci wykresów i diagramów,
 • określanie położenia geograficznego na podstawie mapy.

Sprawdzanie stopnia umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i interpretowanie ich wyników. 

Sprawdzanie postawy efektywności w procesie lekcyjnym i w pracy w domu. 

Obszary aktywności ucznia

Ocenianiu poddane będą następujące obszary aktywności ucznia:

 • „Wiedza” – osiągnięcia dydaktyczne ucznia; ocena zdobytej wiedzy i umiejętności (testy, sprawdziany). 
 • „Zaangażowanie” – ocena zaangażowania ucznia w uczenie się (odpowiedzi ustne, kartkówki, dyscyplina, prowadzenie dyskusji z poszanowaniem odmiennych poglądów i postaw, stosowanie się do reguł panujących podczas pracy w grupie, aktywność na lekcji, samodzielne proponowanie rozwiązań, tempo i systematyczność pracy, umiejętność prowadzenia obserwacji, wyciąganie wniosków, prezentowanie dodatkowych posiadanych informacji i materiałów nie zakłócając toku lekcji). 
 • „Praca” – ocena pracy domowej ucznia (praca własna, prowadzenie zeszytu, korzystanie z różnych źródeł informacji, konkursy, notatka do lekcji, przygotowanie do lekcji; posiadanie koniecznych na lekcji pomocy (zeszyt, podręcznik, atlas, przybory, itp.), prace długoterminowe, zalicza się do nich ( albumy, foldery, prowadzenie obserwacji w terenie, korzystanie z różnych źródeł informacji)

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

Formy aktywności: 

 • sprawdziany (testy), 
 • kartkówki, 
 • odpowiedzi ustne
 • praca samodzielna na lekcji, 
 • prace domowe, 
 • aktywność na lekcji , 
 • praca w grupie (projekty), 
 • przygotowanie do lekcji, 
 • udział w konkursach z biologii

Częstotliwość oceniania

Formy aktywności i częstotliwość w semestrze:

 • Sprawdziany (ewentualnie testy) po każdym dziale
 • Kartkówki w miarę potrzeb 
 • Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji na bieżąco
 • Prace domowe na bieżąco
 • Projekty w miarę zainteresowania
 • Określenie pojęć zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO): 
 • Wypowiedzi pisemne: 
 • sprawdzian – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • test – praca pisemna zawierająca zadania zamknięte lub zadania zamknięte i otwarte, przeprowadzona w zamian za sprawdzian na takich samych zasadach, 
 • kartkówka – niezapowiedziana lub zapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 tematów, 
 • prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie stopniem. 

odpowiedzi ustne: odpowiedzi z ostatnich 3 tematów

Skala ocen

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i oceny roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

 • ocena celująca – 6 
 • ocena bardzo dobra – 5 
 • ocena dobra – 4 
 • ocena dostateczna -3 
 • ocena dopuszczająca – 2
 • ocena niedostateczna – 1

Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku elektronicznym: 

 • sprawdzian/ test – 10 
 • kartkówka – 5 
 • odpowiedzi ustne – 5 
 • praca samodzielna na lekcji – 3 
 • zadanie domowe – 3
 • aktywność na lekcji – 3
 • aktywność w formie dodatkowych zadań – 3
 • praca projektowa– 5 
 • konkurs - finał – 10 
 • konkurs- etap szkolny – 5

Ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną wystawia się z uwzględnieniem wyżej wymienionej wagi. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących. W przypadku wystawiania ocen półrocznych i rocznych ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach z biologii kwalifikujących do finału na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Kryteria ocen bieżących

Na sprawdzianach czy pracach klasowych, gdzie zadania są punktowane, można zastosować kryteria wykonania procentowego zadań:

 • 0% - 30% - niedostateczny 
 • 31% - 49% - dopuszczający 
 • 50% - 74% - dostateczny 
 • 75% - 90% - dobry 
 • 91% - 99% - bardzo dobry 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

Zasady poprawiania ocen 

1. Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 1. Wszystkie sprawdziany, kartkówki, prace domowe, odpowiedzi– w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania. 

2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy.

3. Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jego na lekcji, na której uczeń jest obecny.

4. Poprawione sprawdziany oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 

5. Ocena za nieprzygotowanie może być poprawiona pracą dodatkową zadaną przez nauczyciela

6. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku: 

poprawioną ocenę ze sprawdzianu piszemy po łamanej np. ¼, 

do wystawienia oceny półrocznej lub rocznej brane są pod uwagę obie oceny.

7. Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej musi być przeprowadzony w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tego sprawdzianu.

 

Ustalenia końcowe

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego. 

3. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja o nienapisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy z powodu nieobecności w szkole. „0” zostaje zamienione na ocenę po napisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy. 

4. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 

5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji odnotowanego jako „np”. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. 

6. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

7. Aktywność na lekcji jest oceniana ,,plusami”. Za 3 zebrane „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, poprawne rozwiązywanie zadań, aktywną pracę w grupie, wykonywanie zadań dodatkowych. 

8. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz wszystkie obszary aktywności podlegające ocenie.

 9. Przewidywaną ocen półroczną i roczną nauczyciel podaje uczniowi na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 

10. Jeżeli przewidywaną oceną półroczną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie 4 tygodnie przed radą kwalifikacyjną. 

11. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

Procedury przekazywania uczniom i rodzicom wyników nauczania

a) Nauczyciele zapoznają uczniów z wynikami sprawdzianów i diagnoz na zajęciach lekcyjnych oraz omawiają mocne i słabe strony uczniów zgodnie ze specyfiką przedmiotu.

b) Wyniki diagnoz zewnętrznych są przekazywane rodzicom na zebraniach, konsultacjach Rodzice/uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie wyników. 

c) Prace uczniowskie (sprawdziany, testy, kartkówki) są do wglądu w szkole w obecności nauczyciela (na konsultacjach wynikających z planu lekcji szkoły oraz z terminarza zdarzeń szkolnych, po uprzednim umówieniu spotkania / po wcześniejszym zgłoszeniu) i nie mogą być zabierane do domu.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.