Logo szkoły
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. WINCENTEGO POLA WE WROCŁAWIU
 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:  
 • Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 • Statut Szkoły podstawowej nr 9 we Wrocławiu - Wewnątrzszkolny System Oceniania. 
 • Podstawa programowa z chemii dla szkoły podstawowej.
 • Przedmiotem oceniania są wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania chemii w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era.

PZO dostępne są dla uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły,w dzienniku elektronicznym LIBRUS (zakładka: organizacja szkoły/ pliki szkoły) oraz w bibliotece  szkolnej.

 1. Ocenianie ucznia na lekcji chemii ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięćedukacyjnych i postępach w nauce,
 • pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Obszary aktywności i umiejętności podlegające ocenie:
 • Rozumienie pojęć chemicznych
 • Posługiwanie się pojęciami chemicznymi
 • Posługiwanie się chemicznym językiem naukowym i słownictwem
 • Rozwiązywanie problemów z zakresu chemii
 • Sposób prowadzenia rozumowania
 • Stosowanie wiedzy z chemii w sytuacjach praktycznych, problemowych – typowych i nietypowych
 • Aktywność na lekcji
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Wkład pracy ucznia
 1. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • zadania wykonywane samodzielnie (domowe dodatkowe dla chętnych np. doświadczenia)
 • prace długoterminowe (projekty),
 • udział w konkursach, osiągnięte wyniki,
 • aktywność dodatkowa (starania ucznia)
  • aktywny udział ucznia w lekcji,
  • aktywna współpraca w grupie - uzupełnianie kart pracy, projektowanie 
   i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych,
  • wykonywanie zadań dodatkowych, np. opracowanie ciekawych materiałów dotyczących zajęć, referatów, plakatów, modeli przestrzennych, projektów, prezentacji multimedialnych, zrobionych zadań rachunkowych i problemowych, oceniana pomysłowość, wkład pracy oraz zaangażowanie ucznia.
 1. Częstotliwość oceniania: 

Formy aktywności

Częstotliwość w semestrze

Sprawdziany (ewentualnie testy)

po każdym dziale

Kartkówki

na bieżąco min.1 z każdego działu

Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji

na bieżąco

Prace domowe 

na bieżąco 

Odpowiedzi ustne

na bieżąco

 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć. 
 • Oceny uzyskiwane przez uczniów są uzasadniane w formie ustnego komentarza (odpowiedź na lekcji) lub poprzez zastosowanie przyjętych zasad wystawiania ocen w zależności odpoprawności rozwiązania wyrażonej w skali % w przypadku prac pisemnych. Na prośbę ucznia /rodzica/opiekuna nauczyciel przekazuje uczniowi informację oosiągnięciach edukacyjnych ucznia  poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 • Nauczyciel oceniając prace pisemne kieruje się poniższymi zasadami:

- ocena celująca – 97% -100% punktów i/lub wykonane poprawnie zadanie dodatkowe

- ocena bardzo dobra - 91% - 96% punktów 

- ocena dobra - 75% - 90% punktów 

- ocena dostateczna - 50% - 74% punktów 

- ocena dopuszczająca -  30 % - 49% punktów 

- ocena niedostateczna-  29 % i poniżej.  

W przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów z danego przedziału do oceny dopisuje się „-„ w przypadku maksymalnej liczby punktów z danego przedziału do oceny dopisuje się „+”.

 • Aktywność ucznia nagradzana jest plusem „+”. Cztery „+” są równoznaczne ocenie bardzo dobrej. 
 • Jeżeli uczeń nie pracuje podczas lekcji, nie udzieli odpowiedzi na pytanie dotyczące bieżącej lekcji lub nie wykona polecenia nauczyciela to może otrzymać „–„. Za cztery „-„ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za pracę na lekcji.
 • Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną, jeżeli odmawia wykonania polecenia nauczyciela, nie wykonuje zadań, nie pracuje w grupie.
 • Uczeń może wykonywać samodzielnie zadania domowe z podręcznika po każdej lekcji, które oddaje nauczycielowi na początku lekcji zrobione na oddzielnej kartce. Za zadania otrzymuje ocenylub plusy, które traktowane są jako aktywność dodatkowa.
 • Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
 • Dla uczniów posiadających orzeczenia stosuje się dostosowanie wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniu.
 1. Wagi ocen.

Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku elektronicznym:

 • sprawdzian – 8
 • kartkówka - 4
 • odpowiedź ustna, aktywność, zadania domowe dla chętnych – 3
 • praca na lekcji, praca w grupach - 2
 • zadania dodatkowe w tym projekty, 1 – 5 ( w zależności od formy zadania) 
 • samodzielnie wykonane doświadczenia wraz z opisem – 3 
 • zadanie domowe obowiązkowe – 2 
 • konkursy / olimpiady (finał) – 10

Ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną wystawia się z uwzględnieniem wyżej wymienionej wagi. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących.

W przypadku wystawiania ocen półrocznych i rocznych ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach chemicznych kwalifikujących do finału na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

 1. Poprawa ocen.
 • Uczeń, w przypadku otrzymania oceny niedostatecznejz pracy klasowej (sprawdzianu), może poprawić tę pracę za zgodą nauczyciela ( w terminie ustalonym przez nauczyciela – nie później niż dwa tygodnie od daty oddania uczniom pracy).
 • Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie pisałpracy klasowej (sprawdzianu)razem z zespołem klasowym, to ma obowiązek napisać pracę  (nie później niż dwa tygodnie od daty oddania uczniom pracy). Jeśli uczeń w obowiązującym terminie nie wywiązał się z obowiązku to pisze pracę klasową (sprawdzian)  na lekcji chemii wyznaczonej przez nauczyciela.
 • Uczniowi może zdarzyć się z przyczyn losowych nie przygotować się do lekcji dwa razy w ciągu semestru bez konsekwencji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.W przypadku niepoinformowania o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie dotyczy tych zajęć, na których odbywają się zapowiedziane prace pisemne. 
 • Nauczyciel zobowiązany jest odnotować powyższe informacje w dzienniku zgodnie z obowiązującą wlegendą:

z – brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń

np. – nieprzygotowanie do zajęć

 • Sprawdzone prace pisemne uczniów nauczyciel daje do wglądu uczniom na lekcji oraz udostępnia rodzicom na ich prośbę na konsultacjach. 
 1. Kryteria oceny semestralnej i rocznej.
 • Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę uzyskaną zapierwszy semestr.
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr lub promowany był warunkowo (zroczną oceną niedostateczną z chemii w poprzednim roku szkolnym) ma obowiązek nadrobienia zaległości i zaliczeniawyznaczonej partii materiału w ciągu 2 miesięcy (odpowiednio drugiego semestru lub pierwszego semestru nowego roku szkolnego).
 • Od oceny rocznej (końcowej) uczeń może się odwołać na zasadach określonych w WSO.
 • Zmiany w PSO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie ewaluacji PSO i WSO oraz pojawiających się zmian wprzepisachprawa oświatowego mających wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 
 1. Procedury przekazywania uczniom i rodzicom wyników nauczania
 • Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 • Nauczyciele zapoznają uczniów z wynikami sprawdzianów i diagnoz na zajęciach lekcyjnych oraz omawiają mocne i słabe strony uczniów zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Sprawdziany ocenione przez nauczyciela uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. 
 • Wyniki diagnoz zewnętrznych są przekazywane rodzicom na zebraniach, konsultacjach oraz poprzez dziennik librus na prośbę rodzica.
 • Prace uczniowskie (sprawdziany, testy, diagnozy) przechowywane są przez nauczyciela w szkole, są do wglądu w obecności nauczyciela i nie mogą być zabierane do domu. Udostępnianie prac odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły. 
 1. Dostosowanie wymagań:
 • Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, 
 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
 • rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
 • W przypadku ucznia z orzeczeniem, na początku każdego etapu edukacyjnego, zespół nauczycieli 
  i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET). 
 • Szczegółowe zasady dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych określone są na podstawie odrębnych przepisów orazw Statucieszkoły.

Kryteria ocen (wg M. Litwin & S. Styki-Wlazło):

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);
 • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk;
 • proponuje rozwiązania nietypowe;
 • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;
 • stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;
 • wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu;
 • planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty chemiczne;
 • biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe o dużym stopniu trudności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w znacznym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów;
 • korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej;
 • bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;
 • zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych;
 • samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia;
 • z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów;
 • z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice;
 • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania rachunkowe o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, które jednak nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;
 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisze proste wzory i równania chemiczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia;
 • nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi napisać prostych wzorów i równań chemicznych;
 • nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.