Logo szkoły
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. WINCENTEGO POLA WE WROCŁAWIU

 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:  
 • Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 • Statut Szkoły podstawowej nr 9 we Wrocławiu - Wewnątrzszkolny System Oceniania. 
 • Podstawa programowa dla szkoły podstawowej.
 • Przedmiotem oceniania są wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era.

PZO dostępny jest dla uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły,w dzienniku elektronicznym LIBRUS (zakładka: organizacja szkoły/ pliki szkoły) oraz w bibliotece  szkolnej.

 1. Ocenianie ucznia na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięćedukacyjnych i postępach w nauce,
 • pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązania zadań problemowych typowych i nietypowych,
 • dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe – tylko dla chętnych,
 • prace długoterminowe (projekty),
 • udział w konkursach, osiągnięte wyniki,
 • aktywność dodatkowa (starania ucznia)
  • aktywny udział ucznia w lekcji, podejmowanie ciekawych tematów,
  • aktywna współpraca w grupie - uzupełnianie kart pracy, układanie planów udzielania pomocy, udział w kursie I pomocy
  • wykonywanie zadań dodatkowych, np. opracowanie ciekawych materiałów dotyczących zajęć takich jak ulotki, plakaty, referaty, prezentacji multimedialnych, 
 1. Częstotliwość oceniania: 

Formy aktywności

Częstotliwość w semestrze

Sprawdziany (ewentualnie testy)

po każdym dziale

Kartkówki

w miarę potrzeb

Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji

na bieżąco

Prace domowe (dla chętnych)

na bieżąco 

Odpowiedzi ustne

na bieżąco

 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć. 
 • Oceny uzyskiwane przez uczniów są uzasadniane w formie ustnego komentarza (odpowiedź na lekcji) lub poprzez zastosowanie przyjętych zasad wystawiania ocen w zależności odpoprawności rozwiązania wyrażonej w skali % w przypadku prac pisemnych. Na prośbę ucznia /rodzica/opiekuna nauczyciel przekazuje uczniowi informację oosiągnięciach edukacyjnych ucznia  poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 • Nauczyciel oceniając prace pisemne kieruje się poniższymi zasadami:

Liczba zdobytych punktów w procentach 

ocena

0 – 29 %

niedostateczna

30 – 49%

dopuszczająca

50 – 74%

dostateczna

75 – 89%

dobra

90 – 96%

bardzo dobra

97% 100%  lub wykonanie zadania dodatkowego

celująca

 

W przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów z danego przedziału do oceny dopisuje się „-„ w przypadku maksymalnej liczby punktów z danego przedziału do oceny dopisuje się „+”.

 • Aktywność ucznia nagradzana jest plusem (+). Cztery (+) są równoznaczne ocenie bardzo dobrej.
 • Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną, jeżeli odmawia wykonania polecenia nauczyciela, nie wykonuje zadań, nie pracuje w grupie.
 • Uczeń może wykonywać samodzielnie zadania domowe z podręcznika po każdej lekcji, które oddaje nauczycielowi na początku lekcji zrobione na oddzielnej kartce. Za zadania otrzymuje ocenylub plusy, które traktowane są jako aktywność dodatkowa.
 • Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
 • Nie wszystkie prace kontrolne są oceniane w tej skali, część sprawdzianów i kartkówek jest oceniana w skali bardzo dobry – niedostateczny. 
 • Nie wszystkie prace są punktowane, za część prac nauczyciel wystawia ocenę i uzasadnia ją w formie pisemnej lub ustnej. 
 • Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę jeżeli ukończy kurs udzielania I pomocy i przedstawi odpowiednie zaświadczenie.
 1. Wagi ocen.

Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku elektronicznym:

Formy

Wagi

sprawdziany

sprawdziany praktyczne

4

zadania problemowe, projekty

5

kartkówka

4

odpowiedź ustna

3

prezentacja

4

aktywność

3

zadanie domowe

2

zadanie długoterminowe

2 - 4

praca w grupach

2

 

Dla kategorii ocen nieuwzględnionych w PZO nauczyciel uczący sam ustala wagę, o której informuje uczniów.

 

 1. Poprawa ocen.
 • Uczeń, w przypadku otrzymania oceny niedostatecznejze sprawdzianu, może poprawić tę pracę za zgodą nauczyciela ( w terminie ustalonym przez nauczyciela – nie później niż dwa tygodnie od daty oddania uczniom pracy).
 • Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie pisałpracy klasowej (sprawdzianu)razem z zespołem klasowym, to ma obowiązek napisać pracę  (nie później niż dwa tygodnie od daty oddania uczniom pracy). Jeśli uczeń w obowiązującym terminie nie wywiązał się z obowiązku to pisze pracę klasową (sprawdzian)  na lekcji edb wyznaczonej przez nauczyciela.
 • Uczniowi może zdarzyć się z przyczyn losowych nie przygotować się do lekcji (nie wykonać zadania długoterminowego lub domowego) jeden raz w ciągu semestru bez konsekwencji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.W przypadku niepoinformowania o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie dotyczy tych zajęć, na których odbywają się zapowiedziane prace pisemne. 
 • Nauczyciel zobowiązany jest odnotować powyższe informacje w dzienniku zgodnie z obowiązującą wlegendą:

bz – brak zadania

np – nieprzygotowanie do zajęć

 1. Kryteria oceny semestralnej i rocznej.
 • Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę uzyskaną zapierwszy semestr.
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr ma obowiązek nadrobienia zaległości i zaliczeniawyznaczonej partii materiału w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia drugiego semestru.
 • Od oceny rocznej (końcowej) uczeń może się odwołać na zasadach określonych w WZO.
 • Zmiany w PZO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie ewaluacji PZO i WZO oraz pojawiających się zmian wprzepisachprawa oświatowego mających wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.
 1. Procedury przekazywania uczniom i rodzicom wyników nauczania
 • Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 • Nauczyciele zapoznają uczniów z wynikami sprawdzianów i diagnoz na zajęciach lekcyjnych oraz omawiają mocne i słabe strony uczniów zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Sprawdziany ocenione przez nauczyciela uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. 
 • Wyniki diagnoz zewnętrznych są przekazywane rodzicom na zebraniach, konsultacjach oraz poprzez dziennik elektroniczny. Rodzice/ uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie wyników.
 • Prace uczniowskie (sprawdziany, testy, diagnozy) przechowywane są przez nauczyciela w szkole, są do wglądu w obecności nauczyciela i nie mogą być zabierane do domu. Udostępnianie prac odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły. 
 • W przypadku oceniania ćwiczeń praktycznych nauczyciel na bieżąco omawia z uczniem wykonanie ćwiczenia i informuje o ocenie.
 1. Dostosowanie wymagań:
 • Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, 
 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
 • rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
 • W przypadku ucznia z orzeczeniem, na początku każdego etapu edukacyjnego, zespół nauczycieli 
  i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET). 
 • Szczegółowe zasady dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych określone są na podstawie odrębnych przepisów orazw Statucieszkoły.
 1. Zmiany w PZO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie ewaluacji PZO i WZO oraz pojawiających się zmian w  przepisach  prawa oświatowego mających wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 
 1.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne

 

ocena celująca

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

·      posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program

·      rozwija własne zainteresowania przedmiotem

·      bierze udział z sukcesami w zawodach, konkursach, olimpiadach

·      jest bardzo aktywny na lekcjach

·      wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy

·      jest żywo zainteresowany tym, co się dzieje w Ratownictwie Medycznym, w Polsce i na świecie

·      angażuje się w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariat

·      umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem przedmiotu

·      potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych jego postawa jest wzorowa i godna naśladowania podczas reprezentowania szkoły poza jej terenem, w czasie składania raportu, w czasie uroczystości szkolnych

ocena bardzo dobra

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

·      bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich przygotowany

·      sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych

·      uzasadnia własne poglądy i stanowiska

·      dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk

·      interpretuje teksty źródłowe

·      bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów

·      odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

·      zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie

·      sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

·      umie pokierować grupą rówieśniczą jego postawa jest wzorowa i godna naśladowania podczas reprezentowania szkoły poza jej terenem, w czasie składania raportu, w czasie uroczystości szkolnych

ocena dobra

OCENĘ DOBĄ otrzymuje uczeń, który:

·      w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie

·      chętnie pracuje w grupie

·      jest aktywny na zajęciach

·      umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje

·      wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez nauczyciela

·      umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne

·      porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi

·      prezentuj różne sposoby rozwiązywania problemów

·      poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze

ocena dostateczna

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

·      jest aktywny na lekcjach sporadycznie

·      jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa

·      ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi

·      udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa

ocena dopuszczająca

OCENĘ DOPUSZCZAJACĄ otrzymuje uczeń, który:

·      częściowo rozumie polecenia i instrukcje

·      zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarza

·      poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.

·       wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych

ocena niedostateczna

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który;

·      pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

·      nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia

·      nie potrafi wykonać prostego polecenia wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, nie interesuje się przedmiotem

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.