Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Pola we Wrocławiu

 § 1.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane minimum 3 lata.
 3. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 (zgodnie z Rozporządzeniem MEN).
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę klasy (najpóźniej do 14 września bieżącego roku).
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.
 6. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych określa nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą (nie później niż 5 dni przed zakończeniem zajęć).
 7. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych przed upływem terminu wskazanego w punkcie 6.
 8. W przypadku uczniów, którzy zmieniają placówkę szkolną bądź kończą 8 klasę, zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.
 9. W klasach 1-3 w sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręcznika, należy odkupić go przed następnym wydaniem kolejnej części podręcznika. Następna część podręcznika będzie wydana po oddaniu wcześniejszej części.
 10. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręczników, należy odkupić je przed końcem roku szkolnego (w terminie oddania książek przez klasę). 
 11. Podręczniki i materiały edukacyjne będą wydawane pod warunkiem zwrotu wszystkich podręczników i materiałów edukacyjnych.

 § 2.

 1. Rodzice uczniów podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym zapoznają się z treścią Regulaminu i podpisują oświadczenie:
  • Oświadczam, że znany jest mi Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu.
  • Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność finansową za udostępnione mojemu dziecku (imię i nazwisko), uczniowi klasy podręczniki i materiały edukacyjne, i w sytuacji, kiedy podręcznik(i) zostały zalane, zniszczone, nie nadają się do wypożyczenia następnej osobie bądź zostały zagubione zobowiązuję się do ich odkupienia. (Procedura dotyczy wypożyczania podręczników na czas pobytu dziecka w szkole w klasach 1-8). Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Uczniowie wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne w obecności wychowawcy klasy.
 3. Uczniowie zobowiązani są do dbania o wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
 4. Przez zniszczone materiały edukacyjne rozumie się podręczniki zalane, popisane, z brakującymi kartkami i inne zniszczenia książki uniemożliwiające ich używanie bądź duży dyskomfort używania.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.