Aktualności

Aktualności

Najnowsze szkolne informacje

Rekrutacja

Rekrutacja

Informacje o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Szkoła okiem drona

Świetlica

Świetlica

Zapraszamy uczniów klas I-III

Szkoła w liczbach

Szkoła w liczbach

Aktualne informacje statystyczne

Stołówka

Stołówka

Aktualne menu tego tygodnia

Dotacje z UNICEF-u

Dotacje z UNICEF-u

dla wrocławskiej edukacji

Antylopa skacze nad trawą na tle zachowanego słońca.

,,Pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię” Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”

            Mając na uwadze różne warunki bytowe dzieci na całym świecie, pragniemy przybliżyć trudności, z jakimi borykają się dzieci z najbiedniejszych regionów Afryki. W czerwcu 2021 roku  sytuację afrykańskich dzieci zaprezentował nam pan Ireneusz Markowski, prezes Fundacji „Kapnij dla Afryki”. Konkurs, do którego serdecznie zapraszamy stanowi zapowiedź dalszej współpracy  naszej szkoły z każdą Osobą, dla której najważniejszym celem działania jest uśmiech i radość dziecka. Więcej na temat Fundacji: https://kapnijdlaafryki.pl

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego we Wrocławiu (adres do korespondencji: 50-505 Wrocław, ul. Nyska 66).
 2. Konkurs trwa od 25.02.2022r. do 22.04.2022r. do godz. 15.00.
 3. Konkurs jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich szkół podstawowych powiatu wrocławskiego.
 4. Adresatami konkursu są: 
 • Uczniowie szkół podstawowych: klasy 1-3, 4-8,
 • nauczyciele.
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu tematu:  

      „Kenia – dziecięca studnia marzeń”. O czym mogą marzyć dzieci z Keniigdy już będą miały dostęp do wody ze studni?

w formie:

-  pracy plastycznej (technika: rysunek - kredki: pastele suche, olejne, ołówkowe, ołówek, malarstwo - farba: akwarela, plakatowa, akryl, format A4) i/lub

-  pracy literackiej: kl. 1-3 – list, kl. 4-8 – opowiadanie, nauczyciele - baśń

II. Cele konkursu

 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz ćwiczenie sprawności 
  manualnej.
 • Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia u dzieci.
 • Propagowanie zdolności plastycznych. 
 • Propagowanie ponadczasowych wartości etycznych.
 • Kształtowanie pasji twórczej w dziedzinie literatury: rozwijanie zainteresowań literackich oraz wyrażania myśli w odpowiedniej formie wypowiedzi pisemnej.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału jest przesłanie na adres organizatora: oryginału pracy konkursowej z dopiskiem „Kenia – dziecięca studnia marzeń” w formie zapisu cyfrowym dzieła (skanu pracy plastycznej) . 

Pracę literacką proszę utworzyć i przesłać w dokumencie programu  Word, czcionka Times New Roman 14, interlinia pojedyncza (objętość maksymalnie 2 strony A4).

 1. Prace prosimy przesłać na adres:
 • klasy 1-3 (forma plastyczna/literacka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • klasy 4-8 (forma plastyczna/literacka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nauczyciele (forma plastyczna/literacka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oryginał jak i wersja cyfrowa Pracy Konkursowej powinna zawierać: 
 • pełne imię i nazwisko Autora oraz wiek/klasa; 
 • adres szkoły
 • e-mail osoby zgłaszającej oraz telefon; 
 • zgodę opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej. 
 1. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną i/lub jedną pracę literacką.
 2. Nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu jest zobowiązany do zapoznania ich                        z regulaminem. 
 3. Przesyłając Pracę Konkursową do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że opiekunowie prawni każdego z uczniów wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na:
 • nieodpłatne korzystanie z pracy autorstwa swojego podopiecznego na potrzeby Konkursu, tj. do zgłoszenia Pracy Konkursowej, rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców,
 • rozpowszechniania Pracy Konkursowej poprzez jej publikację na stronach internetowych, na materiałach drukowanych Organizatora w ramach działań promujących Konkurs oraz w celach archiwalnych,
 • na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Pracy Konkursowej, która go zawiera.
 1. Prace konkursowe Uczestników nadesłane po terminie, tj. po godzinie 15:00 dnia 22 kwietnia 2022 roku lub w liczbie i w sposób inny niż określony w niniejszym Regulaminie lub przez podmioty, które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą podlegały ocenie. 
 2. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie oraz oznacza, że osoby te uważnie zapoznały się z treścią Regulaminu, akceptują Regulamin i wyrażają zgodę na jego postanowienia. 

IV. Nagrody

 1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobowe jury dla kategorii plastycznej i literackiej. 
 2. Spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych jury nagrodzi trzech Uczestników, którzy przygotowali najciekawsze według Jury prace (dalej zwanych: Zwycięzcami) oddzielnie dla każdej grupy wiekowej oddzielnie dla kategorii plastycznej i literackiej. 
 3. W Konkursie przewidziano dla Zwycięzców nagrody, które dzielą się na nagrody dla uczniów i  nauczycieli w postaci dyplomów i nagród rzeczowych. 
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 maja na stronie internetowej szkoły www.sp9.wroclaw.pl
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną przez wskazany w formularzu zgłoszeniowym nr telefonu lub adres e-mail.
 6. Wręczenie nagród odbędzie się 28.05.2022 r.  podczas festynu zaplanowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu, przy ul. Nyskiej 66.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest pod adresem:  www.sp9.wroclaw.pl
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1).
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5 powyżej, przechowywane będą przez okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty dostarczenia Zwycięzcy lub innemu Uczestnikowi Konkursu nagrody w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 4. Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji. 
 5. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 6. W sytuacji nieprzewidywalności podczas panującej pandemii organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w przypadku niemożności realizacji niektórych zapisów,                 o czym każdorazowo będzie informował na stronie internetowej www.sp9.wroclaw.pl

VI. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik (za pośrednictwem Producenta) zgłaszając materiał do konkursu oświadcza, że: 
 1. ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do konkursu,
 2. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich, 
 3. osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
 1. Uczestnik oświadcza, że zgłoszony do Konkursu materiał nie brał udziału w innych konkursach.
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji bezpłatnej niewyłącznej do zgłoszonego materiału na polach eksploatacji wymienionych w pkt 4.
 3. Z uwzględnieniem pkt 6 poniżej, w ramach licencji niewyłącznej, o której mowa w ust. 3, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie oraz rozporządzanie nagrodzonym materiałem na wszystkich polach eksploatacji,                                w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp                    w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) łączenie z innymi utworami i eksploatację takiego nowego utworu na polach eksploatacji wyżej wymienionych.

5.  Udzielenie licencji niewyłącznej upoważnia do udzielenia sublicencji oraz do wykonywania  autorskich praw zależnych. Odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

 1. W przypadku zwycięzców Konkursu nastąpi nieodpłatne przeniesienie praw na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 4 powyżej. Przeniesienie prawa do utworów  jest warunkiem otrzymania nagrody. Jednakże dla usunięcia wątpliwości Uczestnicy pomimo przeniesienia praw na Organizatora mogą korzystać z filmu dla własnych celów (w tym publikacji w social mediach). Wzór porozumienia o przeniesieniu praw stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik oświadcza, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji    w przedstawionym przez niego materiale, w tym na korzystanie i rozporządzanie ewentualnie powstałym opracowaniem.
 3. Uczestnik, upoważnia Organizatora (z prawem udzielenia dalszych upoważnień) do wykonywania praw osobistych do utworu.
 4. Uczestnik, który zawarł w materiale fragmenty, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych fragmentów w zakresie umożliwiającym realizacje jego zobowiązań względem Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałem zgłoszonym do konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie w nim praw osób trzecich. Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Uczestnicy.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku przez nieograniczony czas                i bez ograniczeń terytorialnych, w publikowanych informacjach w serwisach internetowych, wydawnictwach, w telewizji, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora i Ambasadorów lub w publikacjach wykonanych na ich zlecenie, jak również w celach marketingowych Organizatora. 

Zasady przetwarzania danych osobowych [PDF]

Formularz zgody [PDF]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.