Śniegowy bałwan z garnkiem na głowie.

Zapraszamy na Półkolonie Zimowe!

Terminy:

od 31 stycznia do  4 lutego 2022 r.  I turnus
od 7 lutego  do 11 lutego 2022 r.  II turnus


Opłata za jeden turnus wynosi 150 zł (obiad dwudaniowy, podwieczorek, dofinansowanie do organizacji półkolonii).

Opłat należy dokonywać na numer konta 52 1020 5226 0000 6202 0416 3739

Rekrutacja na półkolonię zimową odbywa się od 5 stycznia br. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do 17 stycznia 2022 r.

Ilość miejsc to 90.

PROGRAM

- Gry i zabawy świetlicowe
- Zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne
- Atrakcje (zajęcia z zewnętrznymi realizatorami, np. kino, teatr, NFM, itp.)
- Obiad

HARMONOGRAM DNIA
7:30-8:15 zbiórka, zabawy dowolne
8:15-8:30 drugie śniadanie (we własnym zakresie)
8:30-9:30 zajęcia programowe
9:30-13:00 zajęcia programowe
13:00-14:00 obiad z podziałem na grupy
14:00-15:30 zajęcia programowe
15:30-16:30 odbieranie dzieci, zabawy dowolne

 

Regulamin funkcjonowania półkolonii organizowanej w Szkole Podstawowej nr 9  im. Wincentego Pola w czasie pandemii COVID–19
31.01 -11.02.2022r. 

I Organizator

 1. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu.
 2. Organizator zapewnia realizację programu i bezpieczeństwo uczestnikom półkolonii zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. 

II Uczestnicy półkolonii

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Uczestnicy zapoznają się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

III Rodzie/prawni opiekunowie uczestników półkolonii

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznali się wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel. Duszności).
 4. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformować organizatora o chorobie przewlekłej swojego dziecka mogącej narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie mają zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej, w tym w środkach komunikacji miejskiej (MPK) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w przestrzeni wspólnej szkoły za wyjątkiem  rodziców/ prawnych opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). 

 

Regulamin półkolonii informacja dla rodziców

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach od.7.30 do.16:30. Tylko w tym czasie będzie otwarta szkoła.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  1. spokojnego wypoczynku.
  2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu.
  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
  4. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
 5. Uczestnicy maja obowiązek
  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  3. brać udział w realizacji programu półkolonii,
  4. zachować higienę osobistą ,schludny wygląd i czystość,
  5. szanować mienie, pomoce dydaktyczne.
  6. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce,
  7. przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
  8. mieć strój kąpielowy, strój sportowy oraz obuwie zmienne, sportowe, ciepłą odzież w czasie zabaw na świeżym powietrzu i wyjść.
 6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
  Za szkody wyrządzone umyślnie przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

 Regulamin rekrutacji na półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola

 1. Półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej nr 9 organizowane są w 2 turnusach: 
        I. od 31.01 do 4.04.22r.
        II. 7.02 do 11.02.22r.
 2. Warunkiem udziału ucznia w półkolonii zimowej jest złożenie pełnej dokumentacji (punkt 5) do szkoły we wskazanym w punkcie 3 terminie oraz uiszczeniem opłaty za dany turnus/turnusy na konto szkoły do wskazanej w punkcie 9 daty. 
 3. Rekrutacja na półkolonię zimową odbywa się od 4.01.22r. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do 17.01.2022r.
 4. Osoby zainteresowane udziałem uczniów w półkoloniach zimowych, którzy złożą pełną dokumentację po wyczerpaniu miejsc, czy też po wyznaczonej dacie 17.01.22r. mogą być wpisani na listę rezerwową.
 5. Dokumenty: karta uczestnika półkolonii, regulamin covid, regulamin półkolonii, klauzula RODO, zamieszczone na stronie szkoły www.sp9.wroclaw.pl należy złożyć do urny znajdującej się przy portierni szkoły w godzinach pracy szkoły.
 6. Nie będą rozpatrywane wnioski o zakwalifikowanie na półkolonię zawierające nieprawidłowo wypełnione dokumenty: brak drugiej strony karty uczestnika, braki  w informacjach dotyczących szczepień, zdrowia, peselu, telefonów kontaktowych, braki w podpisach rodziców/opiekunów prawnych itp., czy też brak wymienionych podpisanych regulaminów.
 7. Nie można rezerwować miejsc na półkolonie zimowe ani telefonicznie, ani za pomocą dziennika Librus. 
 8. Osoby zainteresowane udziałem uczniów w półkoloniach zimowych, zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów. Rodzice uczniów naszej szkoły otrzymają informację za pomocą dziennika Librus, rodzice uczniów spoza naszej szkoły – drogą telefoniczną.
 9. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji uczestnika półkolonii zimowej należy wpłacić na konto szkoły 52 1020 5226 0000 6202 0416 3739 wskazaną w karcie uczestnika kwotę za dany turnus/turnusy nie później niż do dnia 24.01.22r. (liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie szkoły).
 10. Brak wpłaty na konto szkoły jest traktowane jako rezygnacja z udziału w półkoloniach zimowych.
 11. Zwrot wpłaty za półkolonie możliwe jest wyłącznie sytuacji losowej spowodowanej nieobecnością w całym turnusie, która zostanie zgłoszona do sekretariatu szkoły nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem turnusu oraz zostanie dostarczony pisemny wniosek do sekretariatu szkoły z prośbą o zwrot należności. 
 12. Uczestnik półkolonii zimowej może samodzielnie wracać do domu lub może być odbierany przez inną osobę niż rodzic (np. krewny) o ile zostanie przekazana na piśmie taka informacja. W wypadku samodzielnego powrotu ucznia wskazane jest podanie konkretnej godziny opuszczenia szkoły.
 13. Brak w karcie dodatkowych informacji dotyczących konieczności zapisania uczestnika do tej samej grupy co starsze rodzeństwo/krewny/kolega powoduje zapisanie ucznia do wskazanej grupy wiekowej bez możliwości przenoszenia. 
 14. Każdy uczestnik półkolonii zimowych przynosi ze sobą swoje drugie śniadanie, buty zmienne, legitymację szkolną (niezbędną podczas wyjść/wycieczek).

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych – załącznik nr 5 r – Szkoła Podstawowa nr 9
Klauzula informacyjna – półkolonie

 1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu, ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach pobytu dziecka na półkoloniach. 
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:
  1. zawarcie i wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit b. RODO):
   • w związku z zawartą umową uczestnika / dziecka w organizowanych przez nas półkoloniach.
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit b. RODO):
   • w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności dotyczących organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  3. interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit b. RODO):
   • w zakres przetwarzania danych osobowych mającym na celu zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii przebywającym na terenie placówki. 
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, ale niezbędne aby dziecko mogło uczestniczyć na półkolonii.
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania wypoczynku, a następnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku.
 7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą zostać ujawnione:
  1. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
  2. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina).

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy  publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkołą Podstawowa nr 9  im. Wincentego Pola we Wrocławiu, ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo na pośrednictwem naszej skrzynki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych: 
  1. zawarcie i realizacja umowy,prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  2. wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
  3. realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej,prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 1.  Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu, ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.uodo.goc.pl).

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Regulamin covid - pdf do pobrania.

Regulamin półkolonii informacja dla rodziców - pdf do pobrania.

Regulamin rekrutacji na półkolonie - pdf do pobrania.

Karta uczestnika - pdf do pobrania.

Klauzula RODO - pdf do pobrania.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.