Regulamin rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

 • 1. Zasady ogólne
 1. Regulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu na rok szkolny 2022/2023 w brzmieniu określonym poniżej wprowadza się na podstawie:
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1082);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sprawdzianu predyspozycji językowych.
 5. Niniejszy Regulamin określa:
  • zadania komisji rekrutacyjnej,
  • terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do oddziału dwujęzycznego z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu, zwanej dalej „Szkołą”,
  • kryteria rekrutacji do Szkoły na rok szkolny 2022/2023.
 6. Rekrutację do klasy siódmej dwujęzycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz jej członkowie.
 7. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • 2. Komisja rekrutacyjna.
 1. Komisja rekrutacyjna zapewnia warunki umożliwiające przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły (bez liczby uzyskanych punktów).
 7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
 9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 10. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII.
 11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 11. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
 14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 15. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 16. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 17. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 18. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 • 3. Terminarz i zasady rekrutacji.

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu wraz z deklaracją przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych i uzyskanie informacji o jego terminie.

   1)   Wypełnione dokumenty należy składać wyłącznie w formie papierowej na określonych w załączniku nr 1 formularzy w sekretariacie Szkoły przy ul. Nyskiej 66 w godzinach od 9.00 do 15.00

od 23 marca 2022
do 25 marca 2022 r.

do godziny 1500

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

    1)   Sprawdzian odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola z siedzibą przy ul. Nyskiej 66.

    2)   Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9:30 w siedzibie Szkoły.

   2)   Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

6 maja 2022 r.
godz.1000

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

    1)   Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczone na tablicy w korytarzu głównym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. Nyskiej 66.

    2)   Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną.

   3)   Każdy kandydat przystępujący do sprawdzianu może za potwierdzeniem odbioru z sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych i ilość uzyskanych punktów (załącznik nr 2).

20 maja 2022 r.
godz. 1500

 

Dokumentacja, którą należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły przy ul. Nyskiej 66 we Wrocławiu:

   1)    oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią,

   2)    wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023 ( załącznik nr 3),

   4)   dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka.

28 -30
czerwca 2022 r.
do godz. 1500

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. Nyskiej 66 we Wrocławiu.

    1)   Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie papierowej na tablicy w korytarzu głównym w siedzibie Szkoły przy
ul. Nyskiej 66.

   5)   Informacje nie będą udostępniane drogą elektroniczna ani telefoniczną.

1 lipca 2022 r.
godz. 1300

     6.     

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie na wolne miejsca, w uzgodnieniu ze szkołą

do końca sierpnia 2022

 • 4. Warunki sprawdzianu.
 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły, test sprawdzający predyspozycje językowe w rekrutacji 2022/2023 do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. Nyskiej 66 we Wrocławiu zostanie przygotowany przez ekspertów z Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Warszawie.
 2. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. Nyskiej 66.
 3. Czas trwania sprawdzaniu 90 minut.
 4. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 106.
 5. Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych uzyskują te osoby, które osiągną co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
 • 5. Kryteria rekrutacji
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie deklaracji rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego tworzonego w klasie VII w kolejnym roku szkolnym, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
  • otrzymali promocję do klasy VII,
  • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 2, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
  • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
  • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 2, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. W przypadku wolnych miejsc na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać punkty za:
 • sprawdzian predyspozycji językowych........................ maksymalnie 40 punktów rekrutacyjnych
 • świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem.... 7 pkt.
 • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:
 1. celujący...................................................... 18 pkt.
 2. bardzo dobry............................................... 17 pkt.
 3. dobry......................................................... 14 pkt.
 4. dostateczny................................................. 8 pkt.
 5. dopuszczający.............................................. 
 • wielodzietność kandydata........................................ 1 pkt.
 • niepełnosprawność kandydata.................................. 1 pkt.
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata....... 1 pkt.
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.......... 1 pkt.
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata................. 1 pkt.
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie............ 1 pkt.
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą........................... 1 pkt.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2022 r.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych do nauki w naszej szkole. Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

Czerwony wykrzyknik

 

 

Szanowni Państwo, jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty, tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca.
Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.